Algemene verkoops- en levervoorwaarden Expoza CommV.

1.      Offertes

a.      De Offertes van Expoza zijn indicatief en worden opgesteld op basis van de door de klant gegeven aanwijzingen. Iedere wijziging hieraan kan een prijsherziening met zich meebrengen.

b.      De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens door de opdrachtgever zullen worden verrekend.

c.       Offertes zijn geldig tot 30 dagen na de offertedatum voor de uitvoering van een opdracht binnen de negen maanden en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

2.      Termijnen

a.      De bepalingen in verband met de uitvoeringstermijn zijn slechts indicatief. De afgesproken termijn wordt verlengd door de eventuele vertraging van de opdrachtgever in de aanbreng van de nodige gegevens die Expoza nodig heeft om haar taak te volbrengen of door een vertraging in betaling van de afgesproken prijs.

b.      Een vertraging in de levering van Expoza van dossiers of diensten kan in geen geval van rechtswege aanleiding geven tot annulering van het contract en/of ontbinding van deze voorwaarden, noch tot betaling van eender welke vergoeding, tenzij de overschrijding van de levertijd te wijten is aan grove nalatigheid van Expoza. In dat geval is de aansprakelijkheid van Expoza beperkt tot ten hoogste het bedrag waarvoor de opdracht is verstrekt.

 

3.      Betalingen

a.      Vanaf het moment dat een overeenkomst wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Expoza is de opdrachtgever betalingsplichtig. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke afspraak, is de factuur betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum.

b.      Expoza behoudt zich het recht voor een voorschot van 50% te vragen bij opdrachten waarvan het bedrag, exclusief BTW, hoger is dan 250€.

c.       In geval van laattijdige betaling is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente van 15% per jaar verschuldigd vanaf de factuurdatum tot op het ogenblik van de algehele betaling.

d.      In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo met 15% verhoogd, met een minimum van 250€ en een maximum van 2000€, ten titel van forfaitaire schadevergoeding voor administratiekosten aan het bedrijf veroorzaakt, en dit onverminderd de gerechtskosten en kosten van uitvoering.

e.      Elke wanbetaling brengt de onmiddellijke eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

 

4.      Clausule van confidentialiteit

Elk van de partijen verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en knowhow alsook eender welk document waarvan zij kennis kreeg tijdens de uitvoering van het contract niet te verspreiden of te communiceren, niet te laten verspreiden of te laten communiceren, niet direct of indirect te gebruiken, tenzij de andere partij hiervoor op voorhand schriftelijk de toestemming gaf. De verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit artikel voorzien is, geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het contract.

 

5.      Overmacht

Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door Expoza verhinderen, herleiden of vertragen of nog, een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door haar aangegane verbintenissen, ontheffen Expoza van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij Expoza als bij haar toeleveranciers, machinebreuk, informaticavirus of bug, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

 

6.      Algemene bepalingen

a.      Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offertes, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen.

b.      Wijzigingen in deze overeenkomst zijn alleen geldig indien op schrift gesteld en ondertekend door beide partijen.

c.        Indien één of meerdere bepalingen uit deze overeenkomst nietig zijn, laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen in stand.

d.      In geval van faillissement, kennelijk onvermogen of overmacht, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst éénzijdig en zonder nood aan voorafgaandelijke ingebrekestelling op te zeggen.

e.      De samenwerking zal gebeuren in nauw overleg tussen de opdrachtgever en Expoza. Bij elke vraag vanwege de opdrachtgever, zullen de benodigde gegevens door Expoza opgevraagd worden. De opdrachtgever zal alle nodige gegevens zo snel mogelijk bezorgen aan Expoza.

7.      Open Opleidingen/Workshops

a.      De inschrijving voor een open opleiding is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsgeld

b.      We behouden ons het recht om workshops of open opleidingen af te gelasten in geval van overmacht. In dat geval wordt er eerst gezeocht naar nieuwe data. Mochten nieuwe data niet mogelijk zijn, wordt er overgegaan tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

c.        Annulatie van de deelname door de cursist: Bij annulatie meer dan 14 dagen voordat de workshop doorgaat wordt het bedrag, min een administratieve kost van 25€, terugbetaald. Bij annulatie vanaf 14 tot 7 dagen voordat de workshop doorgaat wordt 50% van het inschrijvingsgeld, min een administratieve kost van 25€, terugbetaald. Bij annulatie vanaf 7 dagen tot de dag dat de workshop doorgaat wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.

8.      Bevoegde rechter en rechtskeuze

Wij menen dat, mits wederzijdse goede wil, alle geschillen in der minne geregeld kunnen worden. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het arrondissement Gent gebracht worden.